Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Bình

Họ và tên NCS: Nguyễn Thanh Bình

Ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số: 9 52 02 03

Tên đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật tách tín hiệu đường lên trong hệ thống Massive MIMO

Toàn văn Luận án: xem tại đây

Tóm tắt Luận án: xem tại đây