Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hồng Nam

Họ và tên NCS: Nguyễn Hồng Nam

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển một số mô hình dạng Lanchester trong mô phỏng trận đánh

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học; Mã số: 9 46 01 10.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*