Thông tin LATS của NCS Hồ Kim Giầu

Họ và tên NCS: Hồ Kim Giầu

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát triển giải pháp xác thực an toàn và quản lý khoá cho cơ sở dữ liệu thuê ngoài”

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học; Mã  Mã số: 9 46 01 10.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*