Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Trường

Họ và tên NCS: Vũ Văn Trường

Tên đề tài: “Enhancing the effectiveness of co-evolutionary methods in multi-objective optimization and applying to data classification problems” (tên tiếng Việt: “Nâng cao hiệu quả một số phương pháp đồng tiến hoá trong tối ưu hoá đa mục tiêu và áp dụng cho bài toán phân loại dữ liệu”)

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 9460110

Toàn văn luận án

Tóm tắt luận án

Trang thông tin luận án

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*