Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Ly

Họ và tên NCS: Vũ Thị Ly.

Tên đề tài luận án: “Developing deep neural networks for network attack detection

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học; Mã số: 9 46 01 10.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*