Thông tin LATS của NCS Phạm Thành Đồng

Họ và tên NCS: Phạm Thành Đồng

Tên đề tài: ” Nghiên cứu xác định đặc trưng khí động lực của cánh quay trực thăng xét đến sự tương tác với thân và mặt giới hạn

Ngành: Cơ kỹ thuật

Mã số: 9 52 01 01

Tóm tắt LA: xem tại đây.

Trang thông tin LA: xem tại đây.

Toàn văn LA: xem tại đây.