Thông tin LATS của NCS Trần Tiến Quyên

Họ vè tên NCS: Trần Tiến Quyên

Tên đề tài: “Nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang địa phương trong tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố ven biển Đồng bằng Bắc Bộ

Ngành: Chỉ huy, quản lý kỹ thuật

Mã số: 9 86 02 20

Tóm tắt Luận án: xem tại đây.

Trang thông tin Luận án: xem tại đây.