Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Bàng

Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Bàng:

Tên đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp vòng điều khiển từ xa thiết bị bay ứng dụng kỹ thuật điều khiển hiện đại

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;

Mã số: 9 52 02 16.

Trang thông tin Luận án: xem tại đây.

Tóm tắt LATS: xem tại đây.