Thông tin LATS của NCS Lê Thị Thanh Huyền

Tên đề tài:  REPEATED INDEX MODULATION FOR OFDM SYSTEMS  (Tên tiếng Việt “Nghiên cứu kỹ thuật điều chế chỉ số lặp lại cho các hệ thống OFDM“)

Ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số: 9 52 02 03

Trang thông tin Luận án: xem tại đây.

Tóm tắt Luận án: xem tại đây.