Thông tin LATS của NCS Đào Sỹ Luật

Họ và tên NCS: Đào Sỹ Luật

Tên đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp hệ điều khiển cho hệ thống truyền động điện nhiều động cơ liên kết đàn hồi bằng phương pháp nội suy thực”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã số: 9 52 02 16

Tom tat  luận án: xem tại đây.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*