Thông tin LATS của NCS Đặng Quang Hiệu

Họ và tên NCS: Đặng Quang Hiệu

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng xử lý, hợp nhất quỹ đạo trong hệ thống tự động hóa chỉ huy

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã số: 9 52 02 16.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*