Thông tin LATS của NCS Bùi Quốc Doanh

Họ và tên NCS: Bùi Quốc Doanh

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa trước và san bằng cho các hệ thống thông tin MIMO, đa sóng mang thế hệ mới”

Ngành: Kỹ thuật điện tử; Mã số: 9 52 02 03.

Toàn văn luận án: xem tại đây.

Tóm tắt luận án: xem tại đây.

Thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*