Quy chế, quy định về đào tạo tiến sĩ

1. Các quy chế, quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ

Số văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản Cơ quan ban hành
1. 10 /2009/TT-BGDĐT 07/5/2009 Thông tư số 10 /2009/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo Tiến sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.3 3155/QĐ-HV 08/102010 Ban hành Quy định tạm thời đào tạo trình độ tiến sĩ tại Học viện Học viện
3.5 231/HD-SĐH 31/7/2017 Trình tự, thủ tục hoàn thành luận án đối với NCS đã được trả về đơn vị Phòng Sau đại học

2. Quy chế đào tạo tiến sĩ có hiệu lực từ 2017

08/2017/TT-BGDĐT 04/4/2017 Thông tư 08/2017-TT-BGD-DT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo