Nghiên cứu sinh Phùng Ngọc Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 18/8, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phùng Ngọc Anh với đề tài:Nghiên cứu ảnh hưởng của mô hình nhiễu biển đến khả năng phát hiện của các đài ra đa tại một số vùng biển Việt Nam”, chuyên ngành: Kỹ thuật ra đa dẫn đường; mã số: 9 52 02 04, do TS. Nguyễn Mạnh Cường hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: PGS.TS Lê Anh Dũng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Bạch Gia Dương – Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện 1; PGS.TS Bạch Nhật Hồng – Viện KH&CNQS, Phản biện 2; TS. Nguyễn Viết Sơn – Viện KTPKKQ, Phản biện 3; TS. Nguyễn Thanh Hưng – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Nguyễn Viết Kính – Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên; TS. Bùi Trường Giang – Học viện Hải Quân, Ủy viên.

Về ý nghĩa khoa học của Luận án: Nhiễu biển có đặc tính, cấu trúc khác với nhiễu tiêu cực thông thường, thay đổi liên tục theo thời gian, điều kiện biển ở một số vùng biển Việt nam cũng thay đổi liên tục, do đó khó phát hiện tín hiệu mục tiêu ra đa trên nền nhiễu biển.

Luận án đã phân tích, lựa chọn và mô hình hoá được phân bố nhiễu biển phù hợp cho điều kiện biển Việt nam gắn kết với các số lượng trạng thái biển thực tế.

Về ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của Luận án có thể áp dụng cho việc khai thác sử dụng và triển khai bố trí các đài ra đa cảnh giới biển.

Đóng góp mới của Luận án là:

– Luận án dựa trên bộ dữ liệu thống kê trạng thái biển, đã tính toán được các tham số hàm mật độ phân bố xác suất nhiễu biển tại các vùng biển đặc trưng của Việt Nam tương ứng với các băng tần hoạt động của ra đa.

– Luận án đã xây dựng được bộ công cụ phần mềm cho phép mô phỏng và đánh giá chất lượng phát hiện mục tiêu của đài ra đa biển băng tần S và X tại các vùng biển khác nhau.

Hội đồng nhất trí đánh giá Luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Phùng Ngọc Anh là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có đóng góp mới cho lĩnh vực chuyên ngành Kỹ thuật ra đa dẫn đường. Luận án đã đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật so với quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự. Các kết quả nghiên cứu của Luận án là tin cậy và có sức thuyết phục cao. Các công trình đã công bố của tác giả đã phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của Luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Phùng Ngọc Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện.