NCS Trần Anh Thắng – NCS thứ 395 – bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 29/8, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Trần Anh Thắng với đề tài:Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kỹ thuật BICM-ID OFDM trong các hệ thống vô tuyến băng rộng”, chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; mã số: 9 52 02 03, do PGS.TS Đinh Thế Cường hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: PGS.TS Trần Xuân Nam – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn – Đại học Bách khoa Hà Nội, Phản biện 1; PGS.TS Trần Đức Tân – Đại học Quốc gia Hà Nội, Phản biện 2; TS. Trương Trung Kiên – Học viện CNBCVT, Phản biện 3; TS. Nguyễn Thế Quang – Học viện KTQS, Thư ký; TS. Lê Minh Tuấn – Trung tâm NC&PT Mobifone, Ủy viên; TS. Vũ Lê Hà – Viện KH&CNQS, Ủy viên.

Nội dung luận án của NCS Trần Anh Thắng phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, mã số 9.52.02.03 theo Thông tư số 25/2017/TT-BGD ĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài nghiên cứu của NCS Trần Anh Thắng không trùng lặp so với các công trình, luận án đã công bố trong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS là rõ ràng, đầy đủ và trung thực.

Về ý nghĩa khoa học: Luận án đã đề xuất được một hệ thống BICM-ID OFDM tái sử dụng CP cho phép tận dụng phần thông tin có ích trong CP để nâng cao hiệu quả truyền dẫn của hệ thống vô tuyến băng rộng. Luận án cũng đề xuất được một kỹ thuật xáo trộn khối đơn giản, dễ thực hiện nhưng cho phép nâng cao hiệu quả truyền dẫn.

Giải pháp đề xuất của luận án có thể áp dụng cho các hệ thống BICM-ID OFDM, do đó, luận án có ý nghĩa thực tiễn cao.

Luận án có các đóng góp mới như sau:

  1. Đề xuất hệ thống BICM-ID OFDM tái sử dụng CP để sử dụng lượng thông tin có ích trong CP nhằm cải thiện chất lượng của hệ thống vô tuyến băng rộng.
  2. Đề xuất được một kỹ thuật xáo trộn mới dựa trên xáo trộn khối có tính khả thi và hiệu quả cho hệ thống OFDM cũng như hệ thống BICM-ID OFDM tái sử dụng CP đã được đề xuất.

Luận án là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án có thể tin cậy; và có đóng góp về khoa học. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín. Tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung nghiên cứu của luận án.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Trần Anh Thắng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Hy vọng, với những kết quả nghiên cứu đạt được trong luận án, đồng chí sẽ đóng góp nhiều hơn nữa, đạt nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giảng dạy của mình.