Mẫu biểu NCS

Phụ lục 1. Mẫu hồ sơ dự xét tuyển nghiên cứu sinh

Phụ lục 2. Phiếu đăng ký dự xét tuyển nghiên cứu sinh

Phụ lục 3. Mẫu bài luận dự tuyển nghiên cứu sinh

Phụ lục 4. Mẫu Thư giới thiệu xét tuyển nghiên cứu sinh

Phụ lục 5. Lý lịch khoa học

Phụ lục 6. Phiếu nhận xét đánh giá của thành viên Tiểu ban xét tuyển

Phụ lục 7. Biên bản làm việc của Tiểu ban xét tuyển

Phụ lục 8. Kết luận của Tiểu ban xét tuyển

Phụ lục 9a. Mẫu báo cáo tiến độ NCS

Phụ lục 9b. Mẫu bìa chuyên đề tiến sĩ

Phụ lục 10. Mẫu trang phụ bìa chuyên đề tiến sĩ

Phụ lục 11. Mẫu đề nghị đánh giá chuyên đề tiến sĩ

Phụ lục 12. Mẫu biên bản chấm chuyên đề tiến sĩ

Phụ lục 13. Mẫu bìa tiểu luận tổng quan

Phụ lục 14. Mẫu trang phụ bìa tiểu luận tổng quan

Phụ lục 15. Mẫu đề nghị đánh giá tiểu luận tổng quan

Phụ lục 16. Mẫu biên bản chấm Tiểu luận tổng quan

Phụ lục 17. Mẫu bìa luận án

Phụ lục 18. Mẫu trang phụ bìa luận án

Phụ lục 19. Cấu trúc luận án

Phụ lục 20. Hướng dẫn trình bày tài liệu tham khảo

Phụ lục 21. Cách trình bày luận án và tóm tắt luận án

Phụ lục 22. Mẫu trang bìa 1 tóm tắt luận án

Phụ lục 23. Mẫu trang bìa 2 tóm tắt luận án

Phụ lục 24. Mẫu đăng ký xemina luận án tiến sĩ

Phụ lục 25. Mẫu đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Phụ lục 26. Mẫu giới thiệu danh sách Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

Phụ lục 27. Mẫu đề nghị của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

Phụ lục 28. Mẫu phiếu nhận xét luận án tiến sĩ

Phụ lục 29. Mẫu biên bản đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Phụ lục 30. Phiếu nhận hồ sơ sau bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Phụ lục 31. Mẫu đơn xin bảo vệ luận án cấp Học viện

Phụ lục 32. Mẫu văn bản đề nghị cho phép nghiên cứu sinh bảo vệ luận án cấp Học viện

Phụ lục 33. Mẫu giới thiệu danh sách Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện

Phụ lục 34. Mẫu hướng dẫn viết Trích yếu luận án

Phụ lục 35. Đăng ký thời gian tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Phụ lục 36. Mẫu biên bản họp ban kiểm phiếu của Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện

Phụ lục 37. Mẫu Biên bản đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Phụ lục 38. Mẫu Quyết nghị của hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Phụ lục 39. Mẫu thông tin về luận án tiến sĩ để đưa lên mạng

Phụ lục 40. Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 Khung Châu Âu