No Picture

Luận văn thạc sĩ

September 28, 2017 Admin 0

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ a) Luận văn của chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu là một báo […]

No Picture

Chương trình đào tạo

September 19, 2017 admin 0

I. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ (Kèm theo Quyết định số: 4692 /QĐ-HV  ngày 17 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học […]

No Picture

Đề tài nghiên cứu

September 15, 2017 admin 0

DỰ KIẾN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (Kèm theo Thông báo tuyển sinh SĐH số:  4750  /TB-HV ngày 29 […]