Bài báo khoa học

Bài báo khoa học là một điều kiện bắt buộc để NCS có thể bảo vệ luận án tiến sĩ. Để được bảo vệ NCS cần phải công bố ít nhất 02 bài báo khoa học thuộc danh mục các tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm (với NCS từ năm 2017 về trước) hoặc tối thiểu 02 bài báo trên các tạp chí, hội nghị quốc tế (NCS từ năm 2018). Để viết và công bố được bài báo khoa học thì ngoài các kết quả đạt được, NCS cũng cần phải có được kỹ năng và kinh nghiệm tốt về trình bày bài báo.

Sau đây là một số nguồn tài liệu tham khảo tốt để tham khảo viết, trình bày và công bố bài báo khoa học:

1. Phương pháp trình bày bài báo khoa học

2. Phương pháp trình bày bài báo, báo cáo khoa học tại hội nghị bằng tiếng Anh

3. Danh mục tạp chí khoa học