NCS Nguyễn Duy Phồn bảo vệ LATS với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nhiễu động ban đầu khi đạn tên lửa không điều khiển rời bệ phóng đến độ chính xác bắn”

Ngày 09/3, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Duy Phồn với đề tài:Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nhiễu động ban đầu khi đạn tên lửa không điều khiển rời bệ phóng đến độ chính xác bắn”, chuyên ngành: Cơ kỹ thuật; mã số: 62 52 01 01, do GS.TS Nguyễn Lạc Hồng và PGS.TS Đào Mộng Lâm hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: GS.TS Phạm Huy Chương – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Xuân Anh – Học viện KTQS, Phản biện 1; GS.TSKH Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học Việt Nam, Phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Văn Chúc – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; PGS.TS Nguyễn Thái Dũng – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Nguyễn Ngọc Du – Viện KH&CNQS, Ủy viên; TS. Lê Văn Thao – Tổng cục CNQP, Ủy viên.

Về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, luận án đã bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý thuyết về động lực học tên lửa KĐK 9M-22Y bắn trên giàn phóng của xe chiến đấu BM-21 Tác giả cũng đã xây dựng cơ sở khoa học để phân tích, đánh giá ảnh hưởng của độ lệch tâm lực đẩy, lệch tâm khối lượng, lệch trục quán tính và dao động của giàn phóng đến độ chính xác bắn, từ đó xác định được miền giới hạn các tham số khảo sát. Làm cơ sở cho tính toán thiết kế, cải tiến và chế tạo tên lửa 9M-22Y nói riêng và tên lửa KĐK nói chung.

Về những đóng góp mới của luận án, luận án đã xây dựng được mô hình toán chuyển động của TL KĐK 9M22-Y trên BPDH của giàn phóng BM-21 có kể đến các yếu tố dao động giàn phóng, lệch tâm lực đẩy, lệch tâm khối lượng và lệch trục quán tính. Luận án cũng đã xác định được mức độ ảnh hưởng của lệch tâm lực đẩy, lệch tâm khối lượng và lệch trục quán tính đến độ chính xác bắn, làm cơ sở cho tính toán thiết kế, chế tạo tên lửa không điều khiển 9M-22Y.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Nguyễn Duy Phồn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện KTQS.