Thông tin LATS của NCS Mai Đình Sinh

Họ và tên NCS: Mai Đình Sinh

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 9460110

Tên đề tài: ” FUZZY CLUSTERING TECHNIQUES FOR REMOTE SENSING IMAGES ANALYSIS

Tóm tắt LA: xem tại đây

Toàn văn LA: xem tại đây

Trang thông tin LA: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*