Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XV – năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1542/KH-SĐH ngày 14/5/2019 của Phòng Sau đại học về việc tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XV – năm 2020 đã được Giám đốc Học viện phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-HV ngày 22/5/2019 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XV – năm 2020,

Ban tổ chức Hội nghị khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ XV – năm 2020 thông báo về việc tổ chức Hội nghị như sau:

1. Đối tượng tham dự

– Nghiên cứu sinh (riêng khóa 37, 38: bắt buộc tham gia);

– Học viên sau đại học (học viên cao học theo phương thức nghiên cứu năm cuối bắt buộc tham gia);

– Cán bộ, giáo viên các Khoa, Viện, Trung tâm.

2. Hướng dẫn viết bài báo toàn văn

Các tác giả báo cáo tại Hội nghị điền thông tin vào Phiếu đăng ký và viết bài báo theo hướng dẫn.

(có phụ lục kèm theo)

3. Các mốc thời gian chính

– Các Khoa, Viện, Trung tâm và Hệ quản lý học viên sau đại học tập hợp các Phiếu đăng ký, bài báo toàn văn (cả bản giấy và file điện tử) của các tác giả tham gia Hội nghị thuộc đơn vị mình gửi về Ban tổ chức Hội nghị (qua bộ phận QLNCS/P7): trước ngày 30/9/2019;

– Thông báo chấp nhận báo cáo: trước ngày 13/12/2019;

– Cấp phát đĩa CD kỷ yếu bài báo toàn văn của Hội nghị: trước ngày 18/02/2020;

– Phiên toàn thể của Hội nghị: 7h30 ngày 20/02/2020 (dự kiến);

– Phiên Tiểu ban của Hội nghị: ngày 20&21/02/2020 tại các Tiểu ban chuyên môn;

– Thu toàn bài báo toàn văn đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của Tiểu ban chuyên môn (Các bài báo gửi phản biện phải thay đổi ít nhất 50% so với bài báo đã đăng trên kỷ yếu của Hội nghị).

4. Địa chỉ liên hệ

– Bộ phận Quản lý nghiên cứu sinh/phòng Sau đại học, Phòng 815, Tầng 8, Nhà S4, Khu A/Học viện KTQS;

– Điện thoại: 069.515.319; email nội bộ: p7_ncs@mta.edu.vn.

Thong bao vv to chuc HNKH tre lan thu XV – nam 2020_Phu luc