NCS Nguyễn Vĩ Thuận bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Nghiên cứu sinh Nguyễn Vĩ Thuận bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Ngày 04/8, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Vĩ Thuận với đề tài:Nghiên cứu xây dựng luật dẫn hai điểm cho giai đoạn điều khiển từ xa và sử dụng thông tin hỗn hợp trong các hệ thống điều khiển kết hợp từ xa – tự dẫn”, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9 58 02 16, TS. Đàm Hữu Nghị hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: PGS.TS Lê Anh Dũng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Doãn Phước – Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phản biện 1; PGS.TS Trần Đức Thuận – Viện KH&CNQS, Phản biện 2; TS. Tống Xuân Đại – Viện KTPK-KQ, Phản biện 3; TS. Trương Đăng Khoa – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Nguyễn Văn Chúc – Viện KH&CNQS, Ủy viên; TS. Phạm Tuấn Hải – Tổng cục CNQP, Ủy viên.

Nội dung trình bày trong luận án phù hợp với tên đề tài và mã số chuyên ngành Kỹthuật điều khiển và tự  động hóa; mã số: 9.52.02.16. Nội dung luận án không trùng lặp với các luận án, công trình đã công bố trong và ngoài nước trước đó. Việc trích dẫn tài liệu rõ ràng, đầy đủ và trung thực. Các tài liệu tham khảo phản ánh được xu hướng và tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án ở trong và nước ngoài.

Về ý nghĩa khoa học, tác giả đã nghiên cứu và áp dụng lý thuyết tối ưu trong việc xác định điều kiện chuyển đổi từ chế độ điều khiển từ xa sang chế độ tự dẫntrong hệ thống điều khiển kết hợp “Từ xa – Tự dẫn”. Luận án cũng tổng hợp được luật dẫn 2 điểm trong chế độ điều khiển từ xa và kết hợp 2 nguồn thông tin nhận được từ đài điều khiển và từ đầu tự dẫn nhằm nâng cao hiệu quả điều khiển.

Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án làm cơ sở cho việc cải tiến các khí tài phòng không hiện có cũng như được sử dụng trong đào tạo, giảng dạy.

Luận án đã có những đóng góp mới sau:

– Tổng hợp và ứng dụng luật dẫn hai điểm cho giai đoạn điều khiển từ xa có tính đến các yêu cầu ở thời điểm chuyển sang tự dẫn và xác định điều kiện chuyển tự dẫn tối ưu nhằm giảm thiểu độ trượt ban đầu của quá trình tự dẫn.

– Đề xuất và xây dựng phương án nâng cao độ tin cậy quá trình tự dẫn trong hệ thống điều khiển kết hợp bằng cách sử dụng thông tin bổ sung từ đài điều khiển.

Luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Nguyễn Vĩ Thuận đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tóm tắt luận án phù hợp với nội dung cơ bản của luận án.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Nguyễn Vĩ Thuận đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện.