NCS Đặng Trọng Hợp bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 24/7, Học viện KTQS đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đặng Trọng Hợp về đề tài Phát triển một số mô hình phân cụm mờ cộng tác , ngành: Cơ sở toán học cho tin học; mã số: 9 46 01 10 do PGS.TS Ngô Thành Long hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: GS.TS Nguyễn Thanh Thủy – Đại học Công nghệ/Đại học QGHN, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TSKH Nguyễn Cát Hồ – Viện CNTT/Viện HLKH&CNVN, Phản biện 1; PGS.TS Trần Nguyên Ngọc – Học viện KTQS, Phản biện 2; PGS.TS Lê Trọng Vĩnh – Đại học KHTN/Đại học QGHN, Phản biện 3; TS Hoa Tất Thắng – Học viện KTQS, Thư ký; PGS.TS Đặng Văn Đức – Viện CNTT/Viện HLKH&CNVN, Ủy viên; PGS.TS Phan Xuân Hiếu – Đại học Công nghệ/Đại học QGHN, Ủy viên.

Sự phù hợp của đề tài với chuyên ngành và mã số đăng ký

Đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh phù hợp với chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học, mã số 9 46 01 10 theo Thông tư Số 25/2017/TT-BGD&ĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung luận án phù hợp với tên đề tài và không trùng lặp với các luận văn, luận án đã bảo vệ trước đó. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS là rõ ràng, đầy đủ, trung thực.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Luận án đã nghiên cứu đề xuất các giải pháp, mô hình phân cụm mờ cộng tác cho dữ liệu nhiễu, không chắc chắn, không rõ ràng, nhiều chiều, kích thước lớn nhằm nâng cao hiệu quả phân cụm.

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào khai phá dữ liệu thời tiết, chữ viết tay, ảnh y tế, vệ tinh.

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

Đề xuất hai hàm mục tiêu và giải thuật phân cụm mờ loại 2 giá trị khoảng cộng tác CIVFCM 1 và CIVFCM 2.

Đề xuất giải thuật phân cụm mờ cộng tác đa nhân có trọng số MKCFCM.

Đề xuất giải thuật phân cụm mờ cộng tác đa nhân mở rộng sử dụng tính toán hạt siêu điểm ảnh SMKCFCM.

Đề xuất giải thuật phân cụm mờ cộng tác sử dụng kỹ thuật chiếu ngẫu nhiên RPFR-CFCM.

Chứng minh hiệu quả của các giải thuật đề xuất thông qua các thực nghiệm với các bộ dữ liệu đa dạng.

Kết luận

Với số phiếu tán thành 7/7, Hội đồng nhất trí đánh giá: Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Trọng Hợp là một công trình khoa học được tiến hành một cách nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu trong luận án có tính mới; có đóng góp về khoa học (NCS có 02 bài đăng trên tạp chí SCI, Q1, trong đó 01 bài là tác giả đầu) và có tính thực tiễn có thể tin cậy được. Luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, hình thức của một luận án tiến sĩ theo qui chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện Kỹ thuật quân sự. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu của các hội nghị khoa học chuyên ngành và tạp chí có chất lượng. Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.