Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đức Tiến

Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Tiến

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu của đạn xuyên dưới cỡ bắn trên súng tự động theo nguyên lý trích khí đến chức năng hoạt động của hệ súng đạn.

Ngành: Cơ kỹ thuật

Mã số: 9 52 01 01

Tóm tắt luận án: xem tại đây

Trang thông tin những đóng góp mới của luận án: xem tại đây

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*