Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hồng Sơn

Tên đề tài: “Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng Ontology và ứng dụng xây dựng hệ thống tra cứu tìm kiếm văn bản mẫu bệnh

Ngành: Cơ sở toán học cho tin học

Mã số: 9 46 01 10

Tóm tắt LATS: xem tại đây.

Trang thông tin LATS (tiếng Việt): xem tại đây.

Trang thông tin LATS (tiếng Anh): xem tại đây.