Thông tin LATS của NCS Nguyễn Bá Cao

Họ và tên NCS: Nguyễn Bá Cao

Tên đề tài Luận án: Nghiên cứu đánh giá và nâng cao phẩm chất hệ thống vô tuyến chuyển tiếp song công trên cùng băng tần

Ngành: Kỹ thuật điện tử

Mã số: 9 52 02 03

Tóm tắt Luận án: Xem tại đây.

Thông tin Luận án (tiếng Việt): Xem tại đây

Thông tin Luận án (tiếng Anh): Xem tại đây.