NCS Nguyễn Đức Minh bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 15/6, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Đức Minh với đề tài: Nghiên cứu bài toán phát hiện của hệ thống radar nhiều vị trí trong trường hợp quyết định sơ bộ đưa ra từ các đài thành phần không độc lập thống kê  ngành: Kỹ thuật ra đa dẫn đường; mã số: 9 52 02 04, do Đại tá, TS. Nguyễn Mạnh Cường – Học viện KTQS hướng dẫn.

Hội đồng chấm luận án có các thành viên: Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Đức Luyện – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Bình – Học viện CNBCVT, Phản biện 1; Đại tá, TS Nguyễn Viết Sơn – Viện Kỹ thuật PK-KQ/QC PK-KQ, Phản biện 2; Đại tá, PGS.TS Bạch Nhật Hồng – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; Đại tá, TS Nguyễn Thanh Hưng – Học viện KTQS, Thư ký; Đại tá, PGS.TS PGS.TS Lê Vĩnh Hà – Viện KH&CNQS, Ủy viên; PGS.TS Trương Vũ Bằng Giang – Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, Ủy viên.

Sau khi xem xét hồ sơ Luận án, nghe nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Minh trình bày Luận án, các ý kiến của ba người phản biện Luận án (có văn bản kèm theo), nghe nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi của Hội đồng, khách mời và tổng hợp các ý kiến của tập thể và cá nhân đã đọc tóm tắt Luận án, Hội đồng chấm Luận án tiến sĩ cấp Học viện đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

 Sự phù hợp của đề tài với ngành và mã số đăng ký

Nội dung luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Minh phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt và phù hợp với ngành Kỹ thuật Ra đa – dẫn đường, mã số 9.52.02.04 theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Minh không trùng lặp so với các công trình, luận án đã công bố trong và ngoài nước. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của nghiên cứu sinh là rõ ràng, đầy đủ và trung thực.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: Luận án đã nghiên cứu bài toán phát hiện, đánh giá chỉ tiêu chất lượng phát hiện cho mô hình mạng ra đa nhiều vị trí xử lý phân tán có cấu hình song song khi quyết định từ các đài thành phần không độc lập thống kê có tương quan theo các phân bố thống kê Laplace, LogNormal và Student-t và một trung tâm hợp nhất sử dụng quy luật hợp nhất AND, OR và K/N. Đây là hướng nghiên cứu được quan tâm trong nước và trên thế giới.

Ý nghĩa thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của Luận án đã góp phần vào việc giải bài toán phát hiện trong mạng ra đa nhiều vị trí xử lý phân tán có cấu hình song song khi quyết định từ các đài ra đa thành phần không độc lập thống kê. Do đó, Luận án có ý nghĩa thực tiễn đối với việc xây dựng mạng ra đa phát hiện phương tiện tấn công đường không công nghệ cao.

Các kết quả chính đạt được và những đóng góp mới của luận án

– Luận án đã đề xuất một phương án giải bài toán phát hiện của mạng ra đa nhiều vị trí xử lý phân tán có cấu hình song song, các đài giống nhau, cùng ngưỡng phát hiện, không độc lập thống kê, bằng cách tính trực tiếp các tích phân xác suất thông qua việc dùng các biến đổi toán học để mô tả được hàm mật độ phân bố xác suất của một số phân bố nhiều chiều.

– Luận án đã giải bài toán phát hiện, khảo sát, đánh giá chỉ tiêu chất lượng phát hiện và đưa ra khuyến nghị cho thiết kế mạng ra đa nhiều vị trí xử lý phân tán có cấu hình song song và một trung tâm hợp nhất theo quy luật hợp nhất AND, OR và K/N, khi các đài giống nhau, cùng ngưỡng phát hiện, không độc lập thống kê và chịu tác động của nhiễu tương quan đều với các phân bố thống kê Laplace, LogNormal và Student-t.

Kết luận

Với số phiếu tán thành 07/07, Hội đồng nhất trí đánh giá Luận án tiến sĩ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Minh là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có đóng góp mới cho chuyên ngành Kỹ thuật ra đa dẫn đường. Luận án đã đáp ứng được các yêu cầu về nội dung và hình thức của một Luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện KTQS. Các kết quả nghiên cứu của Luận án là tin cậy và có sức thuyết phục. Các công trình đã công bố của tác giả đã phản ánh đầy đủ các kết quả nghiên cứu của Luận án và được đăng trên các Tạp chí, Hội nghị khoa học chuyên ngành có uy tín.