NCS Hoàng Quang Tuấn bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 21/01/2019, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Hoàng Quang Tuấn với đề tài “Nghiên cứu tính toán tác dụng xuyên của bom đạn vào kết cấu công sự bằng phương pháp phần tử rời rạc”, ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệtmã số: 9.58.02.06, do PGS. TS Nguyễn Trí Tá hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án gồm các thành viên: GS. TS Hoàng Xuân Lượng – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS. TSKH Nguyễn Đông Anh – Viện Cơ học Việt Nam, Phản biện 1; GS. TS Nguyễn Quốc Bảo – Học viện KTQS, Phản biện 2; TS Lê Đình Tân – Binh chủng Công binh, Phản biện 3; TS Cao Chu Quang – Học viện KTQS, Thư ký; GS. TS Nguyễn Mạnh Yên – Đại học Xây dựng, Ủy viên; GS. TS Nguyễn Tiến Chương – Đại học Thủy Lợi, Ủy viên.

Đề tài của luận án phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt, mã số 9.58.02.06 theo Thông tư Số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tính toán tác động xuyên của bom đạn bằng phương pháp phần tử rời rạc là cần thiết và là một bài toán cơ học khó vì vậy đề tài “Nghiên cứu tính toán tác dụng xuyên của bom đạn vào kết cấu công sự bằng phương pháp phần tử rời rạc” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Đề tài luận án đã có một số đóng góp mới như sau:

– Đã tiếp cận, nghiên cứu cơ sở lý thuyết của phương pháp phần tử rời rạc và ứng dụng phần mềm PFC2D V3.10 để xác định chiều sâu xuyên của bom đạn vào kết cấu bê tông. Trong quá trình này đã thiết lập thêm một số mô đun phục vụ cho việc nhập dữ liệu đầu vào và xử lý kết quả tính toán của phần mềm PFC2D V3.10.

– Sử dụng phần mềm PFC2D V3.10 đã nghiên cứu thử nghiệm bằng số về ảnh hưởng của một số tham số bom đạn, môi trường đến chiều sâu xuyên của bom đạn và bước đầu đề xuất cách xác định hệ số xuyên của một số môi trường trong điều kiện chưa tiến hành thí nghiệm được.

– Vận dụng kết quả thí nghiệm bắn AK47 của GS. TS Vũ Đình Lợi để so sánh kết quả tính của tác giả.

Luận án tiến sĩ kỹ thuật của NCS Hoàng Quang Tuấn đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức và nội dung. Các công trình đã công bố của tác giả phản ánh cơ bản kết quả nghiên cứu của luận án và được đăng trên các tạp chí có uy tín. Tóm tắt luận án phản ánh trung thực nội dung nghiên cứu của luận án.

Với 7/7 phiếu tán thành, chúc mừng NCS Hoàng Quang Tuấn đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện, góp phần vào bề dày thành tích đào tạo NCS của Học viện KTQS Anh hùng.