No Picture

Đề tài nghiên cứu

September 15, 2017 admin 0

DỰ KIẾN CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (Kèm theo Thông báo tuyển sinh SĐH số:  4750  /TB-HV ngày 29 […]

No Picture

Bài báo khoa học

September 13, 2017 admin 0

Bài báo khoa học là một điều kiện bắt buộc để NCS có thể bảo vệ luận án tiến sĩ. Để được bảo vệ NCS […]

No Picture

Luận án tiến sĩ

September 13, 2017 admin 0

1. Yêu cầu về luận án tiến sĩ Luận án tiến sĩ phải là một công trình nghiên cứu khoa học độc đáo, sáng tạo […]

No Picture

Mẫu biểu NCS

September 13, 2017 admin 0

Phụ lục 1. Mẫu hồ sơ dự xét tuyển nghiên cứu sinh Phụ lục 2. Phiếu đăng ký dự xét tuyển nghiên cứu sinh Phụ […]