Tiến sĩ

Các ngành đào tạo Tiến sĩ

STT Mã ngành Tên ngành Khoa
1 62460112 Toán ứng dụng Khoa Công nghệ thông tin
2 62460110 Cơ sở toán học cho Tin học Khoa Công nghệ thông tin
3 62520101 Cơ kỹ thuật Khoa Cơ khí
4 62440107 Cơ học vật rắn Khoa Cơ khí
5 62520103 Kỹ thuật cơ khí Khoa Cơ khí
6 62520116 Kỹ thuật cơ khí động lực Khoa Động lực
7 62520203 Kỹ thuật điện tử Khoa Vô tuyến Điện tử
8 62520204 Kỹ thuật ra đa – dẫn đường Khoa Vô tuyến Điện tử
62520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khoa Kỹ thuật điều khiển 
9 62580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Viện Công trình đặc biệt
10 62580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt Viện Công trình đặc biệt
11 62860214 Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Khoa Chỉ huy tham mưu kỹ thuật