NCS Nguyễn Hồng Sơn – NCS thứ 405 của Học viện KTQS – bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 19/01/2019, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hồng Sơn với đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả NCKH và phát triển công nghệ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng”, ngành:Chỉ huy, quản lý kỹ thuậtmã số: 9.86.02.20, do PGS. TS Ngô Văn Giao và PGS. TS Nguyễn Duy Bảo hướng dẫn

Hội đồng đánh giá luận án gồm các thành viên: PGS. TS Lê Kỳ Nam – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Hoàng Ngọc An – Học viện KTQS, Phản biện 1; PGS. TS Nguyễn Ngọc Chương – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Phản biện 2; TS Nguyễn Trọng Minh – Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Phản biện 3; TS Lê Văn Tọa – Học viện KTQS, Thư ký; PGS. TS Cù Huy Thành – Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên; TS Đặng Hồng Triển – Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Ủy viên.

Để có nền công nghiệp quốc phòng vững mạnh, độc lập, tự chủ, NCKH và phát triển công nghệ, cũng như chuyển giao công nghệ có ý nghĩa rất quan trọng. Trong thời gian qua, hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã có nhiều thành tựu đáng kể; năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật tăng lên; đã nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và sản xuất, cung cấp cho Quân đội những loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Tuy nhiên, trong NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ còn bộc lộ những bất cập, hiệu quả của một số chương trình, dự án, chưa cao.

Để nâng cao hiệu quả NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ cần thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, trong đó có các giải pháp về quản lý. Hiện nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này.Vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả NCKH và phát triển công nghệ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng” mà NCS lựa chọn có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Nội dung trình bày trong luận án của NCS phù hợp với tên đề tài và mã số chuyên ngành theo Thông tư Số 04/2012/TT-BGDĐT ký ngày 14/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo. Nội dung luận án không trùng lặp với các công trình đã công bố trong, ngoài nước và các luận án đã bảo vệ.

Những đóng góp mới của luận án, đó là: Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ trong công nghiệp; đánh giá được thực trạng quản lý hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiện nay; đề xuất hệ thống giải pháp quản lý tương đối toàn diện để nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Các đề xuất của luận án có cơ sở khoa học, có giá trị lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả NCKH và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hồng Sơn là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt; có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Khối lượng, nội dung, cách trình bày của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Nguyễn Hồng Sơn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện. Chúc đồng chí trên cương vị là Viện trưởng Viện Thuốc phóng thuốc nổ sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho quân đội  và đất nước.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*