NCS Vũ Đình Quảng bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 11/01/2019, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Vũ Đình Quảng với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kỹ thuật giám sát mục tiêu an ninh trên địa bàn Hà Nội”, ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật, mã số 9.86.02.20, do PGS. TS Nguyễn Trọng Dân và TS Đỗ Trọng Kỷ hướng dẫn.

Nội dung luận án của NCS Vũ Đình Quảng phù hợp với tên đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt, phù hợp với chuyên ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật. Đề tài không trùng lặp với các luận án đã bảo vệ, các công trình khoa học đã công bố. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo của NCS là rõ ràng, đầy đủ và trung thực.Hội đồng đánh giá luận án có các thành viên: PGS. TS Lê Kỳ Nam – Học viện KTQS, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Nguyễn Ngọc Thanh – Học viện Quốc phòng, Phản biện 1; TS Tạ Duy Hiền – Bộ Công an, Phản biện 2; PGS. TS Hoàng Ngọc An – Học viện KTQS, Phản biện 3; TS. Nguyễn Văn Căn – Bộ Công an, Ủy viên; PGS. TS Phạm Dũng Tiến – Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên; PGS. TS Nguyễn Phú Vinh – Học viện KTQS, Thư ký.

Bảo vệ mục tiêu an ninh (MTAN) bằng các hệ thống kỹ thuật (HTKT) hiện nay có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội của ngành Công an. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang phát triển nhanh chóng thì HTKT bảo vệ MTAN cũng cần phát triển về chiều sâu công nghệ và cơ chế quản lý. Để giám sát các MTAN, ngoài yếu tố con người cần phải có các phương tiện kỹ thuật tạo nên HTKT thực hiện các chức năng thu thập, truyền tải, lưu trữ, xử lý thông tin về MTAN theo yêu cầu nghiệp vụ.

Hiện nay, hoạt động quản lý, khai thác HTKT giám sát MTAN trên địa bàn Hà Nội còn có những bất cập làm giảm hiệu quả giám sát MTAN, việc ứng dụng tiến bộ KH&KT trong quản lý chưa được áp dụng rộng rãi, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về nâng cao chất lượng quản lý HTKT giám sát MTAN. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hệ thống kỹ thuật giám sát mục tiêu an ninh trên địa bàn Hà Nội” rất cấp thiết, là vấn đề mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Luận án góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng quản lý HTKT giám sát MTAN trong giai đoạn mới cũng như đề xuất được một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng quản lý HTKT giám sát MTAN trên địa bàn Hà Nội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an hiện nay và giai đoạn mới

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*