NCS Nguyễn Thị Nguyên – NCS thứ 410 – bảo vệ thành công LATS cấp Học viện

Ngày 25/01/2019, Học viện KTQS đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Nguyên về đề tài: “Nghiên cứu mô hình số hóa đối với các tín hiệu ngẫu nhiên ứng dụng trong xử lý tín hiệu radar khí tượng”, ngành: Kỹ thuật điện tửmã số: 9.52.02.03, do PGS. TS Phạm Tuấn Giáo và PGS. TS Đỗ Huy Giác hướng dẫn

Hội đồng đánh giá luận án gồm các thành viên: GS. TS Nguyễn Bình – Học viện CNBCVT, Chủ tịch Hội đồng; GS. TS Bạch Gia Dương – Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, Phản biện 1; TS Lê Ngọc Uyên – Viện KH&CNQS, Phản biện 2; PGS. TS Bạch Nhật Hồng – Viện KH&CNQS, Phản biện 3; TS Nguyễn Hải Dương – Học viện KTQS, Thư ký; PGS. TS Nguyễn Viết Kính – Đại học Công nghệ/ĐHQGHN, Ủy viên; PGS. TS Trần Xuân Việt – Đại học Hàng hải, Ủy viên.

Luận án thực hiện nội dung nghiên cứu về mô hình số hóa tín hiệu ngẫu nhiên trong xử lý các tín hiệu vô tuyến, tập trung vào ứng dụng trong radar khí tượng chịu sự ảnh hưởng mạnh của các yếu tố ngẫu nhiên.

Nội dung trình bày trong luận án của NCS phù hợp với tên đề tài và mã số chuyên ngành, nội dung luận án không trùng lặp với các công trình đã công bố trong, ngoài nước và các luận án đã bảo vệ.

Những đóng góp mới của luận án, đó là:

1. Khảo sát, đánh giá các đặc trưng thống kê của tín hiệu tác động lên hệ thống radar khí tượng. Xây dựng lưu đồ thuật toán mô phỏng tín hiệu tác động lên hệ thống radar khí tượng với tham số ngẫu nhiên thống kê đặc trưng phục vụ khảo sát, đánh giá chất lượng hệ thống theo phương pháp số hóa.

2. Đề xuất phương pháp mô hình hóa tín hiệu ngẫu nhiên mang tính thống kê, sử dụng chuỗi Markov để mô phỏng tín hiệu ngẫu nhiên tác động lên hệ thống radar khí tượng bằng phương pháp số.

Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Nguyên là một công trình khoa học được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt; có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Khối lượng, nội dung, cách trình bày của luận án đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Với số phiếu tán thành 7/7, chúc mừng NCS Nguyễn Thị Nguyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*